Hypnoosi/Rentoutusohjaukset


Hypnoosia käytetään:

TERAPIA

Terapiassa yleisimpiä kohdealueita ovat erinlaiset pelot, jännittäminen, uupuminen, unettomuus, kivun hallinta ja ns. pykosomaattiset oireet. Myös tupakka- ja alkoholiriippuvuuksiin käytetään hypnoosia sekä painonhallinnassa ja uniongelmissa on saatu hyviä tuloksia. Myös itsetunnon, itseluottamuksen vahvistamiseen, stressinhalintaan, tunnelukkoihin, esintymisjännitykseen ja sosiaalisten pelkojen hallintaan on hypnoosista saatu apua.

Hypnoosihoitoa on kokeiltu menestyksellä pitkäaikaisen kivun ja ärtyvän suolen oireyhtymän hoitoon.

OPPIMINEN

Taito käyttää rentoutumista, hypnoosia, mielikuvaharjoittelua ja suggestioita auttaa löytämään oppimiselle otollisen tilan ja asenteen. Vastaanotolla näitä tekniikoista saa työvälineitä omaan elämään.

PSYYKKINEN VALMENNUS

Hypnoosin kautta voidaan parantaa itsetuntoa, stressinhallintaa ja suorituskykyä. Myös hypnoosilla saadaan vahvistusta terveellisiin elintottumiksiin, laihduttamiseen, opiskeluun, koulunkäyntiin ja kuntoutumiseen. Urheilussa psyykkinen valmennus sekä esiintymis-ja synnytysvalmennus ovat myös hypnoosityöskentelyn kohdealueita.

LUOVUUS

Suggestoterapian elementeillä mieli avautuu jolloin moni kokee luovuutensa aktivoituvan hypnoosityöskentelyn ansiosta.

RENTOUTUMINEN

Suggestoterapeuttisen ohjauksen yksi tavoite on ohjata asiakas löytämään itselleen sopiva rentoutumistapa. Säännöllinen rentoutuminen on tapa hoitaa terveyttään ja vahvistaa omaa jaksamista.

RYHMÄ JA YHTEISTYÖ

Suggestoterapeuttista lähestymistapaa voi mainiosti soveltaa erinlaisissa organisaatiokoulutuksissa ja työnohjauksessa.

MIKSI TOIMII

Yksi suggestoterapian taustaolettamus on, että rentoutumisen ja hypnoosin aikana luodut suggestiot ja mielikuvat toimivat alitajuisesti ja oppiminen tehostuu. Tähän perustuu hypnoosivalmennuksen ja terapian hyvät puolet.

ASIAKKAAN TULEE OLLA MOTIVOITUNUT

Tärkeintä on, että asiakas on motivoitunut hoitoon. Hypnoosin onnistumiseksi tarvitaan ”heittäytymistä” hypnotisoitavaksi. Tätä varten on hyvä yhdessä rakentaa luottamuksellinen ilmapiiri. Mikäli asiakas kokee hypnoosin jännittäväksi tai pelottavaksi, voidaan tarvittaessa käydä läpi hypnoosin kulkua ja suunnitella sitä yksityiskohtaisella tasolla.

Hypnoosihoidossa on syytä varautua vähintään kolmeen hoitokertaan. Ensimmäisen hoitokerran aikana kartoitetaan asiakkaan tilannetta, arvioidaan hypnoosin toteutusmahdollisuuksia ja luodaan yhdessä tavoitteita hypnoosin toteuttamiseksi sekä toteutetaan hypnoosi ja arvioidaan sen vaikutuksia.

Keskimääräiset käyntimäärät ovat 1-5 kertaa. Välillä yksikin
kerta voi olla ratkaiseva. Kuitenkin muutamaan tapaamiseen
panostus parantaa mahdollisuuksia riittäviin muutoksiin.

HYPNOOSI SOVELTUU LÄHES KAIKILLE

Hypnoosi sopii lähes kaikille. Koska kyseessä on suggestiopohjainen hoito, oma motivoituminen hoitoon on tärkeätä.

Hypnoosi ei kuitenkaan sovellu henkilölle, jolla on tai on ollut psykoottinen sairaus. Se ei myöskään sovi vakavan masennuksen ainoaksi hoitokeinoksi tai viimeiseksi oljenkorreksi hoitona, kun kaikki muu on jo kokeiltu, ja henkilölle, jolla on pakko-oireita tai paranoidisuutta.

MITÄ HYPNOOSISSA TAPAHTUU

Hypnoosin aluksi tehdään ns. hypnoosi-induktio, jossa asiakas johdatellaan hypnoosiin. Hypnoosiin johdattelua voidaan tarvittaessa tukea muun muassa ohjatulla rentoutumisella, joka luo hyvät edellytykset hypnoosiin johdattelulle.

Hypnoosin aikana toteutetaan yhdessä suunniteltujen tavoitteiden mukaisia toimia, jotka voivat olla esimerkiksi yhdessä sovittuja sanallisia suggestioita, mielikuvia esimerkiksi rauhoittavasta paikasta tai tuntemuksia. Toimenpiteiden toteuttamisen jälkeen hypnoosi päätetään ohjaamalla asiakas ”heräämään”.

HYPNOOSITYÖSKENTELYN ASIAKASTAPAAMINEN

Asiakastapaaminen kestää noin 1 – 1,5 tuntia, josta itse hypnoosityöskentelyä on usein n. 20 – 40 minuuttia. Tapaamisen aluksi keskustellaan asiakkaan tilanteesta, hänen tavoitteistaan ja valmennusprosessin kulusta, sekä laaditaan hypnoosityöskentelyssä käytettävät suggestiot eli ehdotelauseet yhdessä asiakkaan kanssa. Asiakastapaamisen yksi tärkeimmistä työkaluista on hypnoosin ja suggestioiden käyttö. Hypnoosiohjaaja opastaa ja ohjaa erilaisin vaivutusmenetelmin asiakasta tuottamaan turvallisen ja itsellensä sopivan hypnoositilan. Asiakkaan saavutettua tuon tarkoitukseen soveltuvan työskentelytilan, hänelle annetaan yhdessä sovittuja suggestioita, jotka tukevat hänen tavoitteitaan.

Erilaisia mielletyöskentelyn muotoja, kuten valvetyöskentelyä, voidaan myös käyttää. Hypnoosityöskentelyn aikana asiakkaalle syntyy oivalluksia ja hänen on mahdollista saada vastauksia kysymyksiinsä, joihin loogisen tason ajattelun avulla ei voida päästä. Näistä on tärkeää keskustella ja tämän vuoksi useimmat terapeutit varaavat riittävästi aikaa keskustelulle myös tapaamisen loppupuolelle.

Hypnoosityöskentelyn jälkeen asiakkaalle saatetaan tilanteesta riippuen antaa erilaisia koti- tai jälkitehtäviä, jotka tukevat hänen omaa henkilökohtaista prosessiaan ja tavoitteidensa saavuttamista sekä kiinnittävät ja konkretisoivat saatuja vastauksia ja oivalluksia hänen omaan elämäänsä ja arkeensa hyvällä tavalla.

Hypnoosissa ihminen on tietoinen ympäristön tapahtumista ja esimerkiksi keskustelu terapeutin kanssa tarvittaessa tapahtuu täysin normaalisti. Hypnoosityöskentely sopii, paitsi osaksi muuta terapiaa ja hoitoja, myös lyhytterapeuttiseksi työskentelytavaksi erityisesti rajattujen asioiden työstämiseen.

Yhden asian tiimoilla tapaamisten määrä on tavallisesti 2-5 kerran välillä. Joskus yhdestäkin kerrasta voi olla suuri apu ja toisaalta työskentelyä voidaan jatkaa pidempänäkin prosessina. Ei siis ole mitään estettä käyttää hypnoosityöskentelyä jatkuvasti, jos se asiakkaalle ja hänen henkilökohtaiselle työskentelytavalleen sopii.

RENTOUTUSOHJAUS

Rentoutusohjauksessa ohjauksen yksi tavoite on ohjata asiakas löytämään itselleen sopiva rentoutumistapa. Säännöllinen rentoutuminen on tapa hoitaa terveyttään ja vahvistaa omaa jaksamista.

Rentoutuminen on tärkein yksittäinen avain hyvinvointiin. 

Rentoutusohjaus on tarkoitettu yhtälailla yksittäiselle henkilölle kuin ryhmillekin. Mitä enemmän osallistujia siinä on, sitä korkeammaksi energiat sen aikana kohoavat. Siinä mielessä juuri ryhmäohjauksiin osallistuminen on erittäin eheyttävää. Rentoutusohjauksessa pysähdytään tunniksi ja kaikki huomio käännetään sisäänpäin. Huomion suuntaamisen avulla jokainen kehon kohta voidaan vapauttaa erilaisista tukoksista ja sinne varastoituneista jännitteistä.

Ohjattu rentoutuminen sopii erityisen hyvin niille, jotka eivät koe meditointia omaksi jutukseen. Ohjatussa rentoutumisessa jokaisen on mahdollista päästä eri tekniikoilla syvään rentouden tilaan, jossa mielikin automaattisesti hiljentyy. Rentoutusohjausta voi tehdä esimerkiksi työpaikoilla, vanhojen ihmisten hoitokodeissa, ystävien hemmotteluiltamissa – missä vain.

Hypnoositerapiahoito 70€

RENTOUTUSOHJAUS  45€

Suosittelen vähintään kolmea hoitokertaa.

Käteismaksu!